Parni kotao za sagorevanje biomase

Parni kotao tip OKR PP je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje za sagorevanje drvenih otpadaka i piljevine, donje toplotne moći Hd = 9600 kJ/kg. Sa prednje strane kotla se postavlja bunker za drvene otpatke, a sa gornje strane dovod piljevine na rešetku.

Predložište kotla je ekranisano, a kosa cevna rešetka je hlađena vodom. Kotao radi sa podpritiskom, a promaju ostvaruje ventilator dimnih gasova. Kotao može raditi i u toplovodnoj varijanti (tip OKR TP).
Proizvedeni parni kotao za sagorevanje ljuske suncokreta i mazuta (kao rezervnog goriva) ima sledeće karakteristike:
– produkcija pare: 8 t/h za ljusku suncokreta ili 9 t/h za mazut
– radni pritisak: 12,5 bar
(Po zahtevu naručioca se mogu raditi i ostali kapaciteti.)

Pošaljite upit za ponudu