Laboratorija

Sa razvijanjem fabrike, zbog prirode našeg proizvodnog programa, čiji najveći deo čini oprema pod pritiskom, rasla je i potreba za uslugama ispitivanja bez razaranja (IBR) povezanih sa našom proizvodnjom. Iz tih razloga je 2005. godine oformljena Laboratorija za IBR u okviru našeg preduzeća, a prvi put je akreditovana 2008. godine.

ODŽAČAR-KOTLOREMONT Laboratorija za IBR nema status pravnog lica već je sastavni deo preduzeća ODŽAČAR-KOTLOREMONT u okviru koga ima položaj kao izdvojena, samostalna, nezavisna jedinica. Osim obavljanja ispitivanja i kontrolisanja proizvodnje ODŽAČAR-KOTLOREMONT-a Laboratorija za IBR pruža i usluge ispitivanja trećim licima, na terenu. Zaposleni u Laboratorija za IBR se pridržavaju načela nepristrasnosti u radu i štite poverljivost rezultata ispitivanja negujući profesionalni odnos i vrhunsku etiku u odnosu sa korisnicima.

Laboratorija za IBR ima Sertifikat o akreditaciji (akreditacioni broj 01-254) u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025 za metode:
– Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva
– Ispitivanje tečnim penetrantima
– Ispitivanje elektroprobojnosti izolacije

Osim ovih metoda laboratorija obavlja i:
– Vizuelna ispitivanja
– Ultrazvučna ispitivanja

ODŽAČAR-KOTLOREMONT Laboratorija za IBR ima kompetentan kadar i potrebnu opremu kako bi se ispitivanja, svakom od gore navedenih metoda, izvela kvalitetno sa pouzdanošću u validnost dobijenih rezultata.